zadowolenie Polaków z pracy

Czy wykonywana praca zadowala Polaków?

W ramach najnowszego sondażu CBOS przeprowadzono w dniach od 18 do 28 października 2021 r. dotyczącego badania poziomu zadowolenia Polaków z wykonywanej pracy, respondenci zostali poproszeni o ocenę swojej aktualnej sytuacji związanej z zatrudnieniem, w tym m in. w obszarach:

– poczucie sensu i wagi pracy;

– pewności zatrudnienia i poczucia stabilizacji;

– zgodności wykonywanej pracy z wykształceniem;

– wykorzystania posiadanych kwalifikacji;

– satysfakcji z zarobków i świadczeń socjalnych;

– ilości godzin przepracowanych w tygodniu, a życia prywatnego i rodzinnego;

– poziomu motywacji i stresu.

Jak podaje CBOS, najlepiej wypada ocena kwestii poczucia sensu i wagi wykonywanej pracy – 84 % aktywnych zarobkowo Polaków uważa, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens. Ponad 77 % ocenia swoją pracę jako interesującą. Co więcej, 7 % ankietowanych deklaruje, że w obecnej sytuacji mają pewność zatrudnienia i poczucie stabilizacji oraz twierdzi, że stan ten wymaga od nich dalszego doskonalenia posiadanych umiejętności i poznawania nowych rzeczy (76 %).

Zgodności wykonywanej pracy z wykształceniem  – 63 % ankietowanych stwierdziło, że ich obecna praca pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych kwalifikacji, a ponad połowa z nich (56 %) określiła, że wykonywana praca jest zgodna z ich wykształceniem.

Satysfakcji z zarobków – wynik badania wskazuje także, że 47 % respondentów deklaruje, iż obecna praca przynosi im dobre zarobki. Jednocześnie w tym aspekcie przeważają oceny ambiwalentne (30 %) niż negatywne (22 %). Z sondażu wynika także, że najgorzej oceniane są świadczenia socjalne związane z pracą zarobkową. Tylko nieznacznie więcej pracujących uważa świadczenia socjalne za zadowalające, niż jest przeciwnego zdania (42 % wobec 40 %).

Warte odnotowania jest, iż z 82,4 % pracujących zarobkowo osób deklarujących zadowolenie ze swojej pracy, zdecydowanie zadowolonych jest jednak tylko nieco ponad jedna trzecia (36,8 %) pracujących, a dominują raczej zadowoleni (45,6 %). Najwyższe odsetki zadowolonych odnotowano wśród badanych zaliczających się do kadry kierowniczej lub specjalistów z wyższym wykształceniem oraz wśród prywatnych przedsiębiorców (po 92 %). Najmniej zadowolonych (70 %) i najwięcej niezadowolonych (18 %) jest natomiast wśród rolników indywidualnych.

Równowaga jest kluczowa

Badanie pokazało także, że z powodu pracy zarobkowej Polacy najczęściej zaniedbują własne zainteresowania, rozrywkę, wypoczynek, zdrowie oraz kontakty towarzyskie i przyjaciół. W mniejszym stopniu praca zarobkowa odbija się negatywnie na życiu rodzinnym, związkach, wychowaniu dzieci (6 % twierdzi, że zdarza się to bardzo często, 25 % – czasami, a 27 % – bardzo rzadko). Najmniej badanych zdeklarowało, iż zdarza się, że z powodu pracy zaniedbują dokształcanie się.

Wśród wymienianych innych sfer życia zaniedbywanych z powodu pracy zarobkowej przez respondentów, 8 % na pierwszym miejscu wskazało prace domowe, czas prywatny i realizację marzeń oraz aktywność fizyczną.

Z analiz wynika, iż główną zmienną różnicującą poczucie zaniedbywania z powodu pracy innych dziedzin życia jest przeciętna tygodniowa liczba godzin poświęcanych na pracę zarobkową. Najmniejsze poczucie zaniedbywania z powodu pracy innych sfer życia mają respondenci, których przeciętny tygodniowy czas pracy nie przekracza 40 godzin.

Kto odczuwa największy stres

Brak motywacji do pracy i ogólne przemęczenie relatywnie często odczuwają rolnicy indywidualni
(21 % z nich co najmniej raz w tygodniu, a 15 % kilka razy w miesiącu) oraz pracujący na własny rachunek poza rolnictwem (18 % co najmniej raz w tygodniu, a 25 % kilka razy w miesiącu).

Jedną z grup zawodowych najbardziej dotkniętych stresem związanym z pracą są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – 24 % z nich odczuwa go co najmniej raz w tygodniu, a 26 % kilka razy w miesiącu.

Stres w pracy często towarzyszy też średniemu personelowi i technikom – w tej grupie są m.in. pielęgniarki, ratownicy medyczni, policjanci i inni funkcjonariusze – 27 % z ich twierdzi, że odczuwa go co najmniej raz w tygodniu.

Często stres związany z pracą odczuwają też kierownicy oraz specjaliści z wyższym wykształceniem
(20 % co najmniej raz w tygodniu, a 22 % kilka razy w miesiącu). Najrzadziej stres związany z pracą odczuwają natomiast robotnicy niewykwalifikowani. 6 % z nich deklaruje, że zdarza się im myśleć o zmianie pracy.

W podsumowaniu należy zauważyć że ponad 80 % Polaków jest w mniejszej lub większej mierze zadowolonych ze swojej pracy. Gorzej widzimy jednak swoje zarobki. Mniej niż połowa z nas uważa, że dostaje dobrą pensję. Badanie pokazuje też, jak ważne jest dziś dla pracowników zachowywanie zdrowego balansu pomiędzy życiem zawodowym i czasem poświęcanym na pracę, a życiem prywatnym.

(Badanie CBOS “Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach od 18 do 28 października w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1157 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL oraz z informacji opracowania TOS. Money.pl)