Praca zdalna, hybrydowa, zmiany w prawie, Kodeks Pracy

Gdzie i na jakich zasadach pracownik może wykonywać pracę zdalną, nowinki HR

Od 7 kwietnia 2023 zaczną w Polsce obowiązywać przepisy Kodeksu Pracy dotyczące zasad i miejsca wykonywania pracy zdalnej. Główne doprecyzowania zawarte w ww. dokumencie normują, iż praca zdalna może być wykonywana w Polsce przez pracownika całkowicie poza siedzibą pracodawcy lub częściowo – zarówno w siedzibie pracodawcy jak i poza nią (tzw. praca hybrydowa). Praca zdalna musi być wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo pracownik powinien uzgodnić to z pracodawcą. Dotyczy to także pracy pod adresem zamieszkania pracownika. Miejsce pracy musi uwzględniać możliwość wykonywania zadań z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się z pracodawcą na odległość.

Zapisy KP oznaczają, że w godzinach pracy musimy być dostępni w zgłoszonym i zaakceptowanym przez pracodawcę miejscu. Wskazanie miejsca oznacza podanie jego adresu, choćby ze względu na możliwości przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli w miejscu wykonywania przez pracownika pracy zdalnej. Jeżeli uzgodniliśmy, że swoje obowiązki zawodowe będziemy wykonywać w domu, a zamiast tego pojedziemy np. nad morze lub pójdziemy do kawiarni, to złamiemy przepisy.

Dodatkowo nowe przepisy Kodeksu pracy, które obowiązywać będą w Polsce od 7 kwietnia 2023 roku przewidują, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie. Oznacza to, że praca poza siedzibą pracodawcy może być wykonywana sporadycznie, na wniosek pracownika. Wniosek taki może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek ten nie jest jednak wiążący dla pracodawcy.

Wymiar pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie to maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym. Jest on niezależny od umowy i wymiaru czasu pracy pracownika (wymiaru etatu), jak również liczby godzin wynikających z rozkładu czasu pracy w dniu, w którym pracownik wykonuje pracę w ww. trybie.

Wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej  nie wymaga szerokiego określenia zasad, a pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy i niezbędnego wyposażenia oraz materiałów lub pokrywania kosztów. Pracodawca ustala z pracownikiem zasady kontroli wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, kontroli w zakresie bhp lub kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Aby poznać cały zakres zmian w KP oraz swoje uprawnienia i obowiązki, zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy (Dz. U. z dnia 2023 r., poz. 240).