informacje prawo pracy

Kilka ważnych informacji dotyczących Prawa Pracy w 2020 roku:

  1. Urlopy

Urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy stanowi, że urlop wypoczynkowy jest coroczny i płatny. Jednak przysługuje tylko osobie mającej umowę o pracę. Mającym umowę zlecenie czy o dzieło urlop się nie należy.

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w wymiarze ilości dni w zależności od stażu pracy:

– staż do 10 lat         – 20 dni urlopu,

– co najmniej 10 lat – 26 dni.

Uwaga! Do stażu bez względu na przerwy wlicza się poprzednią pracę oraz naukę.

Po szkole zawodowej dolicza się 3 lata, po liceum 4 lata, po technikum 5 lat, po szkole policealnej 6 lat, a po wyższej 8 lat. Niestety lata te nie sumują się – absolwent uczelni do 8 lat nie doda 4 lat za liceum.

Jeśli ktoś pracuje w niepełnym wymiarze czasu, długość urlopu jest proporcjonalna do tego wymiaru. Np. pracujący na pół etatu ma prawo do połowy, czyli 10 z 20 lub 13 z 26 dni urlopu zależnie od stażu.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który powinno się ustalać do 1 stycznia roku, za który będą urlopy. Pracodawca jednak weźmie pod uwagę nie tylko wnioski pracowników, ale
i zapewnienie normalnego toku pracy.

Urlop za dany rok należy wykorzystać do 30 września następnego roku. Jeśli w tym roku nie skorzystasz z całego wolnego, będziesz miał na to trzy kwartały w 2021 r. (nie licząc urlopu za 2021).

Jeśli tego wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu przez pracownika, pracodawca może go z urlopu odwołać, z tym że pokryje koszty poniesione przez pracownika
w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Urlop przysługuje z góry. Znaczy to, że jeśli masz już ponad rok stażu, prawo do urlopu za rok 2020 nabyłeś z dniem 1 stycznia 2020 i mogłeś go zacząć już 2 stycznia (1 stycznia był dniem wolnym).

Inaczej w przypadku pierwszej w życiu pracy. Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu już
w tym roku, w którym podjął pracę, ale z upływem każdego pełnego miesiąca pracy, czyli z dołu,
w wielkości proporcjonalnej do czasu tej pracy. Zatem zatrudnionemu po miesiącu przysługuje 1/12 urlopu 20-dniowego (20-dniowego, bo poniżej 10 lat stażu). Konkretnie za miesiąc pracy – 1,66 dnia urlopu. Niepełny dzień urlopu pracodawca może zaokrąglić do pełnego. W wymiarze rocznym nie można przekroczyć wspomnianych 20 dni.

Pozostałe urlopy pracownika

Urlop na żądanie – do 4 dni.

Pracodawca udzieli go w terminie wskazanym przez zatrudnionego; żądanie trzeba zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Urlopu na żądanie nie obejmuje plan urlopowy, ale urlop ten uszczupla pulę wypoczynkową.

Opieka nad dzieckiem – do 2 dni.

Podobnie jak podczas urlopu wypoczynkowego czy na żądanie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dni na opiekę nie uszczuplają puli wypoczynkowej.

Urlop szkoleniowy – 6 lub 21 dni.

Należy się pracownikowi, który się kształci podnosząc kwalifikacje zawodowe (podjęcie nauki wymaga zgody lub inicjatywy pracodawcy).

Wymiar urlopu szkoleniowego: 6 dni – na egzaminy eksternistyczne, maturalne i zawodowe; 21 dni – na ostatnim roku studiów na pracę dyplomową i egzamin dyplomowy. Za czas urlopu przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli podnoszenie kwalifikacji kończy się jednym z w/w egzaminów. Urlop niewykorzystany w czasie nauki przepada.

Zmiany w urlopach macierzyńskich

Nowelizacja kodeksu pracy rozszerza zakres osób, którym przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego – o pracowników innych niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, czyli np. dziadków, babcie, brata lub siostrę. W efekcie członkowie najbliższej rodziny zyskają uprawnienia związane z urlopami rodzicielskimi.

  1. Wynagrodzenie

O 350 zł wrośnie w 2020 roku minimalne wynagrodzenie. Wyniesie ono 2600 zł.

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa  dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczania zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osoby najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł.

To jednak nie koniec zmian. Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy
i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Dodatek stażowy nie będzie więc pierwszym elementem, który zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia i który nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia. W świetle obowiązującego prawa do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

  1. Uzyskanie „Świadectwa Pracy”

We wrześniu 2019 znowelizowano kodeks pracy. Pracodawca został zobligowany do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu, w którym “następuje ustanie stosunku pracy”, pod warunkiem, że nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Dodatkowo, jeśli w świadectwie pracy pojawią się błędy, pracownik będzie mieć od 7 do 14 dni na zgłoszenie się do sądu pracy i pracodawcy z żądaniem sprostowania treści świadectwa. Do tej pory przewidywano na takie działanie tylko siedem dni, a więc wydłużono ów termin dla pracowników.

Znowelizowany kodeks pracy zakłada jednak, że pracodawca może przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli nie jest to możliwe w dniu ustania stosunku pracy “z przyczyn obiektywnych”.

  1. Siedem niedziel handlowych w roku 2020

Od 1 stycznia 2020 r. handlować będzie można w siedem niedziel w roku. Zakaz handlu nie będzie więc obowiązywał w dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą oraz w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

  1. Większe wsparcie osób niepełnosprawnych

Nowy rok przyniósł również ważne zmiany w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Pierwsza z nich związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdyż wraz z nią, odpowiednio waloryzowane jest co roku świadczenie pielęgnacyjne. Oznacza to, że w 2020 roku wysokość świadczenia wyniesie 1830 zł netto. Do tego dochodzą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także opłacane z budżetu państwa. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym od dzieciństwa dzieckiem.

Powyższy tekst jest informacją ogólną . W celu uzyskania informacji bardziej szczegółowych, zaleca się zapoznanie się z odpowiednimi zapisami z obowiązujących Ustaw, Rozporządzeń i Kodeksów.