Słabości kandydatów do pracy Warszawa Polska

Koronawirus a praca – uprawnienia i obowiązki.

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się  koronaworusa Covid-19 jest realne także w Polsce. Dlatego pracodawcy,  dbając o bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych pracowników, mogą podejmować różnorodne działania zmniejszające ryzyko zarażenia na terenie zakładu pracy.

Mogą np. zalecić pracownikowi wracającemu z zagrożonego miejsca, by przez pewien czas pracował zdalnie z domu. Jeżeli pracownik nie wyrazi na to zgody lub świadczenie pracy zdalnie jest niemożliwe (np. w handlu), wówczas można  zwolnić go ze świadczenia pracy, z zachowaniem pełnego wynagrodzenia.

O możliwość pracy zdalnej lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może także wnioskować do pracodawcy pracownik jeżeli wie, że jego współpracownik wrócił właśnie z zagrożonego kraju.

W przypadku zgody zatrudniającego na tzw. pracę zdalną (z domu), warunki jej wykonywania powinny być ustalone pisemnie (np. drogą elektroniczną).  Zatrudniający powinien poinformować pracownika o konieczności przestrzegania zasad bhp, zgłaszania nieprzewidzianych zdarzeń oraz pozostawania w kontakcie i do dyspozycji pracodawcy. Jeśli doszłoby do wypadku, jest on traktowany jako wypadek w pracy.

W przypadku podróży służbowych, pracodawca kierując się bezpieczeństwem pracownika, może zamienić podróż w zagrożone rejony np. na telekonferencję lub inną formę kontaktu. Uzasadniona może być też odmowa podróży służbowej ze strony pracownika do regionów, w których rozprzestrzenia się wirus. Jeśli jednak pracownik zgodziłby się na podróż, pracodawca powinien dodatkowo zadbać o jego bezpieczeństwo: pouczyć go o zagrożeniach, zaopatrzyć w dodatkowe środki ochrony indywidualnej.

Działania te, zarówno ze strony pracodawcy jak i pracownika, muszą być jednak uzasadnienione. Szczególnie pomocne mogą być w tym względzie komunikaty i wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównej Inspekcji Sanitarnej czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W przypadku objęcia kwarantanną pracowników podejrzanych o zakażenie lub kontakt z chorobą zakaźną lub przebywających w zagrożonych rejonach, przysługuje im prawo do  wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Decyzję o objęciu kwarantanną należy dostarczyć pracodawcy. W przypadku objęcia kwarantanną dziecka – rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy.

Firmy mogą podejmować też inne działania prewencyjne, np. umieszczenie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, zakup maseczek ochronnych dla pracowników oraz wydanie instrukcji dotyczących prawidłowego mycia rąk, przygotowanie procedur na wypadek wybuchu epidemii koronawirusa.