wiek, praca, oferty, zatrudnienie,

Czy młodzi ludzie w wieku 20 – 29 tracą miejsca pracy?

Od kilku lat obserwujemy pozytywne zmiany liczby pracujących na rynku pracy, jednakże okres ostatnich dwóch lat charakteryzuje się szczególną ich dynamiką. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele, zaczynając od trendów i cykli demograficznych, poprzez zagadnienie emigracji i migracji oraz czynników mikro- i makroekonomicznych. Ciesząc się ze spadku bezrobocia w naszym kraju, zaczynamy zajmować się nieznanymi nam dotychczas bezpośrednio problemami dotyczącymi rynku pracy. Odczuwalny brak pracowników w erze wysoko konkurencyjnej gospodarki to obecnie największe wyzwanie, któremu musimy sprostać. Taką też misję poszukiwania odpowiednich pracowników ma wpisaną w swoje działania agencja pośrednictwa pracy ARFA HR. Działania rekrutacyjne, doradcze i szkoleniowe naszej firmy obejmują rynek całego kraju i uwzględniają zmiany, które zasygnalizowaliśmy na początku.

Analizując szeroko sytuację i zaprezentowany poniżej wykres, chcemy krótko zapoznać czytelników ze stanem faktycznym zmiany liczby pracujących w poszczególnych grupach wiekowych, uwzględniając stan od I kw. 2010 r. do I kw. 2017 r. Wykres został przygotowany i szczegółowo opisany przez Głównego Ekonomistę Plus Banku p. Wiktora Wojciechowskiego, a opublikowany przez Business Insider Polska.

Analizując przedstawione dane możemy jednoznacznie stwierdzić, iż ogólnie liczba osób pracujących zwiększyła się w Polsce łącznie o ponad 900 tys. osób. Wystąpił przy tym znaczący wzrost zatrudnienia osób po 55 roku życia. Zauważyć należy, że wzrost liczby pracujących osób w wieku 55 +, nie spowodował (jak twierdzą niektórzy) braku miejsc pracy dla najniższego przedziału wiekowego, a więc osób w wieku 20 – 29 lat. W grupie tej liczba osób pracujących zmniejszyła się o ok. 300 tys., a wpływ na to miały przede wszystkim:
– spadek liczebności populacji produkcyjnej najmłodszej wiekowo (20-29 lat),
– starzenie się naszego społeczeństwa,
– efekt migracji zarobkowej.

I tu rodzi się zasadnicze pytanie. Czy dotychczasowy trend wzrostu zatrudnienia utrzyma się w kontekście wdrażanych zmian wieku emerytalnego? W naszej opinii należy spodziewać się okresowego ograniczenia tego trendu. Najbliższa przyszłość i stan gospodarki dadzą nam szybką odpowiedź na zadane pytanie. Autor opracowania wskazuje również na dwa poważne problemy, które wynikać będą z przedstawionych danych i zarysowujące się zmiany dotychczasowego trendu.

„Już wkrótce, zamiast wzrostu liczby pracujących będziemy obserwować jej spadek, a w konsekwencji wolniejsze tempo wzrostu polskiej gospodarki i narastające problemy finansów publicznych.”Trudno nie zgodzić się z takim twierdzeniem. Pytaniem zasadniczym będzie: jak szybko to nastąpi i jaka będzie skala tego zjawiska? Zagadnienie dotyczy nie tylko demografii, ale również gospodarki, prawa i polityki oraz promowanych rozwiązań długookresowych w skali globalnej. Jeśli nie zmieni się dotychczasowy, korzystny dla wzrostu gospodarczego klimat, efekt spadku i spowolnienia w sektorze zatrudnienia może być nieco odłożony w czasie. Jednakże już dziś należy bardzo uważnie przyglądać się zagadnieniu i podejmować stosowne, kompleksowe działania w tym względzie.Takiej właśnie przezorności i odpowiedzialności powinniśmy oczekiwać od biznesu i rządzących.

mniej młodych osób do pracy, 55+ szansą dla rynku pracy
Materiał informacyjny.