Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma ARFA HR Beata Przondo (dalej ARFA HR) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich kandydatów, klientów i użytkowników strony internetowej. Dokładamy wszelkich starań, by powierzone nam dane były odpowiednio chronione. Zapewniamy, że informacje nam przekazane są używane jedynie dla celów wyszczególnionych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje cele, dla jakich przetwarzamy przekazane nam dane osobowe, sposób ich przetwarzania oraz komu je udostępniamy. Wskazuje także, jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez ARFA HR danych osobowych.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy:

 

Czym są dane osobowe

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ARFA HR Beata Przondo, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodła 14/3.

 

Sposób gromadzenia danych osobowych

W przypadku Kandydatów

Zbieramy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej). Ponadto gromadzimy dane dotyczące wykształcenia, historii zatrudnienia, oraz inne dodatkowe informacje zawarte w CV, przekazane dobrowolnie przez kandydata. Podczas trwania naszej współpracy mogą zostać nam przekazane dalsze informacje o Kandydacie, zarówno bezpośrednio przez Kandydata jak i przez stronę trzecią, np. przez pracodawcę, któremu przekazaliśmy CV i która skontaktowała się z Kandydatem w ramach procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe gromadzimy gdy Państwo:

 • wprowadzili swoje dane na stronie internetowej ARFA HR przez formularz aplikacyjny lub kontaktowy,
 • aplikowali na ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczone na stronie ARFA HR, na portalach ogłoszeniowych, w wyszukiwarkach ofert pracy,
 • przesłali CV do Bazy Kandydatów ARFA HR,
 • przesłali CV e-mailem do konsultantów ARFA HR,
 • przesłali CV poprzez dedykowane portale społecznościowe (Goldenline, Linkedin) do konsultantów ARFA HR,
 • podczas kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z konsultantami ARFA HR wyrazili zgodę na dalszy kontakt,

Uzyskujemy również dane osobowe kandydatów w następujących przypadkach:

 • wyszukiwania potencjalnych kandydatów w zewnętrznych źródłach i stronach internetowych (Linkedin, Goldenline, strony www, inne),
 • udostępnienia przez naszych Klientów,
 • polecenia przez inną osobę, np. współpracownika, innego Kandydata,
 • polubienia naszych stron na portalach społecznościowych, np. Facebook.

 

W przypadku Klientów

Dane osobowe gromadzimy:

 • w bezpośrednim kontakcie lub telefonicznie, gdy wyrazili Państwo zgodę na kontakt,
 • gdy zawarliśmy z Państwem umowy cywilnoprawne,
 • gdy wprowadzili Państwo swoje dane na stronie internetowej ARFA HR poprzez formularz kontaktowy,
 • pozyskując ze źródeł powszechnie dostępnych (np. Linkedin, Goldenline, strony www, inne).

 

Podstawy prawne oraz cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:

 • realizacji projektów rekrutacyjnych;
 • nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych;
 • zawarcia i realizacji umów;
 • realizacji szkoleń, konferencji i innych wydarzeń;
 • sprawdzenia jakości realizowanych przez nas usług;
 • działań marketingowych;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • wyrażonej zgody właściciela danych na przetwarzanie jego danych osobowych lub konieczności przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji tych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ARFA HR lub przez stronę trzecią (dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby ARFA HR, co obejmuje między innymi prowadzenie marketingu i promocji własnych usług; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń).

ARFA HR przetwarza dane wyłącznie w przypadku dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celach dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

 

Sposób wykorzystania danych osobowych

W przypadku Kandydatów

Dane osobowe wykorzystujemy na potrzeby realizacji procesów rekrutacyjnych, które realizujemy na zlecenie naszych Klientów. Wyszukujemy w naszej  bazie kandydatów ARFA HR osoby odpowiadające profilowi stanowiska, na które prowadzimy rekrutacje. Analizujemy dane przesłane przez Kandydatów na konkretne ogłoszenie lub innych Kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę. Kontaktujemy się z kandydatami by przedstawić im  oferty pracy, informujemy o prowadzonych procesach rekrutacyjnych oraz przekazujemy informacje z zakresu doradztwa zawodowego. Zapraszamy wybrane osoby do udziału w procesie rekrutacji. Przeprowadzamy rozmowy rekrutacyjne i rekomendujemy wybranych Kandydatów naszym Klientom. Dane Kandydata, za jego zgodą, są przekazywane naszym Klientom. Podczas realizacji projektów rekrutacyjnych nie używamy narzędzi, które w sposób zautomatyzowany podejmują decyzje o rekomendowaniu Kandydata Klientom.  Okresowo kontaktujemy się również telefonicznie lub mailowo z Kandydatami w celu sprawdzenia jakości realizowanych przez nas usług.

 

W przypadku Klientów

W ramach prowadzonych przez ARFA HR usług wykorzystujemy dane osobowe naszych Klientów, dla celów niezbędnych do wykonania umowy lub dostarczania naszym obecnym i potencjalnym Klientom informacji z branży HR. Przechowujemy i aktualizujemy dane Klientów w naszej bazie danych, by kontaktować się w związku z działaniami rekrutacyjnymi. Naszych Klientów zapraszamy na wydarzenia branżowe, informujemy o ciekawych wydarzeniach i publikacjach dotyczących rynku pracy. Co jakiś czas kontaktujemy się drogą telefoniczną lub mailową z obecnymi i przyszłymi Klientami aby uzyskać informacje na temat potrzeb w zakresie HR. Dzięki temu możemy śledzić zmiany na rynku zatrudnienia dopasowywać naszą ofertę do potrzeb Klientów.

 

Komu udostępniamy dane osobowe

W przypadku Kandydatów

Dane Kandydata są przekazywane, za jego zgodą, Klientowi (Pracodawcy). Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ARFA HR (np. dostawcy usług publikacji ogłoszeń, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych, konsultanci IT). Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana stosownymi umowami.

Poza wymienionymi podmiotami dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich.

 

W przypadku Klientów

Dane naszych Klientów udostępniamy Kandydatom wybranym na podstawie umów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji dla Klienta.
Dane te mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ARFA HR (np. dostawcy usług publikacji ogłoszeń, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych, konsultanci IT, prawnicy, księgowi). Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana stosownymi umowami.

Poza wymienionymi podmiotami dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku Kandydatów

W sytuacji, gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w określonym procesie rekrutacyjnym,  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przekazanie nam danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat. Państwa dane są bezpieczne w bazie kandydatów ARFA HR.

W przypadku Klientów

Dane osobowe Klientów nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż niezbędny do realizacji i wykonania umowy, realizacji prawnie usprawiedliwionych celów takich jak marketing bezpośredni produktów lub usług ARFA HR, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

Uprawnienia

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • dostępu do przetwarzanych przez ARFA HR danych osobowych,
 • sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawiania,
 • usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych – można zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, np. na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Możecie Państwo realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego wniosku na adres b.przondo@arfahr.pl. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny ARFA HR list polecony zawierający takie żądanie. Możemy poprosić o weryfikację Państwa tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących wniosku.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na działanie Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Sposób ochrony danych osobowych

 Dokładamy wszelkich starań aby chronić dane osobowe osób, których one dotyczą. Przekazywanie informacji za pomocą Internetu, niestety,  nie jest w pełni bezpieczne. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych na naszą stronę za pomocą sieci należących do strony trzeciej. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych osobowych – stosujemy procedury i zabezpieczenia mające na celu  niedopuszczenie do nieupoważnionego dostępu. Dbamy, aby Państwa dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

 

Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies dla usprawnienia funkcjonowania strony internetowej.  Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywanie na urządzeniu użytkownika podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają na zidentyfikowanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnych wizyt w różnych serwisach, lecz nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia użytkownika.

Niektóre pliki cookies są niezbędne do tego, by zapewnić użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji.

Z plików cookies korzystamy by zbierać informacje statystyczne o ruchu użytkowników w witrynie, ich aktywności oraz sposobach korzystania z niej. Informacje te pozwalają nam na poprawianie witryny i jej ciągłe rozwijanie.

Pliki „cookies” umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień, jakich dokonywał użytkownik w witrynie (login, region).

Pliki „cookies” zapamiętują wizyty użytkownika w witrynie, odwiedzane podstrony, oraz linki, w które kliknął. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników. Pozwalają również na lepsze dopasowanie komunikatów marketingowych do potrzeb użytkownika. Mogą także śledzić ruchy użytkownika również w innych serwisach internetowych.

Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Jeśli chcecie Państwo korzystać z rozwiązań dostarczanych przez Facebooka, Twitter, Linkedin – one także zostawiają swoje cookies, więc należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przeglądarki – w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Można też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej b.przondo@arfahr.pl lub kontakt listowny na adres pocztowy: ARFA HR Beata Przondo, ul. Rodła 14/3, 0-496 Warszawa.

ARFA HR może okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcecie Państwo być na bieżąco, prosimy wchodzić na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany.

Pozdrawiamy serdecznie

Zespół ARFA HR