Praca zdalna_podsumowanie

Praca zdalna – pierwsze podsumowania

Epidemia koronawirusa nadal trwa, a dane napływające z Ministerstwa Zdrowia nie napawają optymizmem co do szybkiego jej wygaszenia. W związku z tym temat pracy zdalnej jest nadal aktualny. Regulująca ten zakres tzw. specustawa określiła czas obowiązywania przepisów o pracy zdalnej do 4 września. Oznacza to, że zapewne należy spodziewać się przedłużenia obowiązywania przepisów o pracy zdalnej na kolejny okres. Jest to także dobry czas do dokonania podsumowań.

Jak możliwość pracy zdalnej oceniają pracownicy?

– 60 % respondentów w ostatnim czasie pracowało zdalnie, z czego:

– 40 % w pełni świadczyło pracę poza siedzibą firmy,

– 20 % wykonywało prace w trybie mieszanym (częściowo zdalnie, częściowo w biurze).

Z tego grona tylko 11 % nie chciałoby kontynuować pracy w formie zdalnej po ustaniu epidemii.

Co 10 badany zaś deklaruje zaś chęć całkowitej pracy zdalnej.

W większości pracownicy wybraliby model mieszany, z czego:

– 40% z nich deklaruje chęć pracy zdalnej przy jednodniowej obecności w biurze tygodniowo,

– 39% z nich deklaruje chęć pracy poza biurem jedynie kilka dni w miesiącu.

Ważną informacją jest to, że większość pracowników pracujących zdalnie pozytywnie oceniła organizację tej pracy przez pracodawców, a 2 na 3 pracowników oceniło, że są tak samo efektywni pracując w domu, jak i w biurze.

Pracodawcy również są zadowoleni z tej formy pracy swoich pracowników. 74 % spośród pytanych firm zadeklarowało zwiększenie tej formy pracy po ustaniu epidemii.

Podsumowując, praca zdalna zarówno wg pracowników, jak i pracodawców, sprawdziła się i jest odbierana jako dopuszczalna forma pracy na stałe.

Jednakże w ocenie przedsiębiorców wiąże się z tym również pilna konieczność doprecyzowania i dokonania korekt w obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacje pracodawców, w tym: American Chamber of Commerce, BCC, Konfederacja Lewiatan, Polsko-Francuska Izba Handlowa, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Polskie Forum HR, Pracodawcy RP oraz ABSL, dokonały przeglądu regulacji prawnych, wyróżniając te, które wymagają dookreślenia lub zmiany. Są to zapisy dotyczące:

– pojęcia pracy zdalnej,

– trybu wprowadzania pracy zdalnej u pracodawcy,

– BHP,

– ekwiwalentu za pracę zdalną.

Wskazują także na konieczność weryfikacji przepisów określających pracę zdalną w tzw. specustawie.

Organizacje te w ramach prowadzonego przeglądu, zaproponowały konkretne zapisy i rozwiązania systemowe w powyższych kwestiach.

Ze strony rządu płyną informacje o planowanych pracach nad dostosowaniem Kodeksu Pracy do wymogów obecnej sytuacji i oczekiwań przedsiębiorców w temacie pracy zdalnej. Na chwilę obecną nie ma żadnych konkretnych informacji w tej sprawie. Należy się jednak spodziewać, że temat z całą mocą powróci po wakacjach.

 

Opracowano na podstawie danych PwC oraz pracuj.pl