Koronawirus,a wsparcie przedsiębiorcy

Wsparcie dla przedsiębiorcy w obliczu koronawirusa.

Niepokój towarzyszący rozprzestrzenianiu się koronawirusa nie omija  przedsiębiorców, którzy  obawiają się utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. W takiej sytuacji mogą oni liczyć na następujące wsparcie:

  1. Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek

Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc ZUS gdy dotyka ich brak realizacji dostaw lub opóźnienia w dostawach, absencja pracowników związana ze wzrostem zachorowalności, zatory płatnicze, oraz gdy podjęto czynności mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli. Rozwiązań jest kilka:

  1. Odroczenie terminu płatności składek – przy braku możliwości opłacenia
    w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek i podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek, które będzie mógł uregulować w późniejszym terminie i nie zapłaci odsetek za zwłokę,  lecz opłatę prolongacyjną.
  2. Układ ratalny – przy zadłużeniu z tytułu składek i braku możliwości jednorazowej zapłaty, przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jeżeli ZUS podpisze z nami umowę o rozłożenie na raty należności z tytuł składek, będzie można regulować zadłużenie w dłuższym okresie. Nie zapłaci się wtedy odsetek za zwłokę, a tylko opłatę prolongacyjną. Jeżeli było prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne, podpisanie układu spowoduje jego zawieszenie.
  3. Umorzenie należności – w przypadku gdy w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia przedsiębiorca poniósł straty materialne, a uregulowanie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności, może złożyć wniosek o umorzenie należności. ZUS może wydać decyzję umarzającą zadłużenie. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za przedsiębiorcę, jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenie.

 

  1. Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

Przedsiębiorcy opłacającemu ubezpieczenie chorobowe, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej (zwolnienie lekarskie albo decyzja państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji), przysługuje z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach. Przedsiębiorcy pobierającemu zasiłek chorobowy przysługuje pomniejszenie podstawy wymiaru składek proporcjonalnie do okresu pobierania zasiłku.

Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny, dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną, dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Jeśli zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.

 

  1. Możliwość zawieszenia działalności

Istnieje możliwość zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej, na czas nie krótszy niż 30 dni. Należy dokonać stosownego wpisu w CEiDG. W okresie tym przedsiębiorca nie może wykonywać działalności ani osiągać bieżących przychodów z tej działalności.

 

Na podstawie: www.gov.pl/web/rodzina